Zmluva o spoločenstve

Zmluva
o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Názov pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo
Sídlo pozemkového spoločenstva: Slatinka nad Bebravou
Identifikačné číslo: 46147977

( ďalej len „spoločenstvo“)

Čl. I
Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

Spoločenstvo bolo založené zmluvou o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 20.01.1996. Spoločenstvo vzniklo dňom zápisu do registra vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Bánovciach nad Bebravou pod číslom p. s. 24/96-s dňa 02.05.1996 ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.
Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú.

Čl. II
Hospodárenie spoločenstva

Spoločenstvo na účely podnikania na :
3. spoločnej nehnuteľnosti
4. spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
b/ hospodári v lesoch

Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi v § 19 ods. 2 zákona.
Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov § 19 ods. 3 zákona.

Čl. III
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1) Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2) Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

 • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
 • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
 • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
 • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 • rozhoduje o zrušení spoločenstva.

3) Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt a dátum narodenia
b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4) Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy.

5) Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6) Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7) Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak, zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

Čl. IV
Orgány spoločenstva

1) Orgánmi spoločenstva sú :
a/ zhromaždenie,
b/ výbor,
c/ dozorná rada
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

2) Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3) Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./ je stanovené touto zmluvou na obdobie štyroch rokov.

4) Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b./ a c./ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny na návrh výboru určí zhromaždenie.

Čl. V
Zhromaždenie

1) Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je vývesná tabuľa v obci Slatinka nad Bebravou. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2) Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva okresný úrad; okresný úrad má povinnosti výboru podľa odseku 1

3) Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne príslušného okresného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

4) Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,(nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov)
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny, (nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov)
c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,(bez hlasov SPF)
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2, (bez hlasov SPF)
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom ) spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, (bez hlasov SPF)
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty, (bez hlasov SPF)
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, (nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov)
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva, (nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov)
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.(bez hlasov SPF)

5) Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6) Zhromaždenie rozhoduje podľa odst. 4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7) Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.

8) Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i)

9) Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VI
Výbor

1) Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

2) Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3) Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.

4) Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

5) Predsedu spoločenstva v čase jeho dlhodobej neprítomnosti zastupuje člen výboru zapísaný v registri a v čase jeho zastupovania má podpisové právo na úkony, kde sa vyžaduje podpis predsedu a ešte jedného člena výboru.

6) Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny navrhne výbor a schváli zhromaždenie.

7) Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

8) V neodkladných prípadoch, najmä za účelom predchádzania škôd, môže výbor učiniť opatrenia spadajúce do pôsobnosti zhromaždenia, ktoré dá na najbližšie zasadnutie zhromaždeniu na schválenie

Čl. VII
Dozorná rada

1) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2) Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4) Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny navrhne výbor a schváli zhromaždenie.

5) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V. ods. 1. tejto zmluvy.

6) Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov.

7) Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, ak počet valným zhromaždením volených členov dozornej rady klesol pod troch, môže dozorná rada vymenovať v zmysle poradia výsledkov volieb posledného zhromaždenia náhradného člena do najbližšieho zasadnutia zhromaždenia.

8) Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu a výsledku rokovania dozornej rady sa musí vyhotoviť zápisnica.

9) Zápisnicu o priebehu a výsledku rokovania dozornej rady podpisujú prítomní členovia dozornej rady.

10) Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločenstva a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, všetkých spisov, záznamov a zoznamov týkajúcich sa spoločenstva a zisťovať reálny a vykazovaný stav spoločenstva. Pritom kontroluje a zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

10.1. plnenia úloh uložených zhromaždením výboru spoločenstva,
10.2. dodržiavania Zmluvy spoločenstva a právnych predpisov v činnosti spoločenstva,
10.3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločenstva, účtovníctva, dokladov, účtov a finančnej disciplíny, stavu majetku spoločenstva, jeho záväzkov a pohľadávok.
10.4. dozorná rada preveruje správnosť riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky a návrhy na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá správu alebo svoje vyjadrenie zhromaždeniu na schválenie.

Čl. VIII
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1) Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

2) Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2.

3) Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

4) Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

5) Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

6) Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.2)

7) Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (§ 140 Občianskeho zákonníka)3) , ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.

8) Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9) Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.4) Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

11) Odseky 9 a 10 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 9 a 10 tohto článku.

12) Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

13) Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka § 8 ods. 1, § 9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods. 2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

Čl. IX
Fond.

1) Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

2) Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

3) Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.

4) Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1. predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

5) Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. X
Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:
a/ nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d) rozhodnutím zhromaždenia.
Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa §§ 70 až 75a Obchodného zákonníka. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

Čl. XI
Prevádzkové a organizačné opatrenia

/ Podľa vlastných podmienok /

1. Rokovanie zhromaždenia

1.1. Priebeh rokovania zhromaždenia organizačne zabezpečuje výbor spoločenstva.

1.2. Zápis členov spoločenstva na valnom zhromaždení do prezenčnej listiny organizačne zabezpečuje výbor spoločenstvo v súčinnosti dozornej rady.

1.3. Listina prítomných obsahuje:

jej označenie názvom a sídlom spoločenstva a dátumom konania zhromaždenia,

priezvisko, meno, titul, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je členom spoločenstva, prípadne splnomocnenca podpis člena alebo splnomocnenca, počet hlasov člena spoločenstva.

1.4. Správnosť listiny prítomných členov spoločenstva, vrátane splnomocnencov členov spoločenstva, potvrdzujú svojimi podpismi na listine prítomných členov spoločenstva predseda zhromaždenia, predseda mandátovej komisie a zapisovateľ. Ak spoločenstvo odmietne vykonať zápis niektorej osoby do listiny prítomných členov spoločenstva, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodom odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice o konaní zhromaždenia.

1.5. Výbor spoločenstva súčasne s prezenčnou listinou zabezpečí pre každého člena spoločenstva hlasovací lístok, na ktorom je uvedené poradové číslo z prezenčnej listiny a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Tieto lístky nesmú byť prepisované ani nijak inak opravované.

1.6. Po oboznámení sa s výsledkami mandátovej komisie, za podmienky, že zhromaždenie je uznášania schopné, predseda zhromaždenia musí dať schváliť program rokovania zhromaždenia. Pred samotným úkonom schvaľovania programu rokovania zhromaždenia, predseda zhromaždenia je povinný vyzvať prítomných členov spoločenstva k tomu, aby sa vyjadrili k návrhu programu rokovania a aby predniesli prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania. Ak je podaných viac návrhov, zhromaždenie rozhoduje o poradí, v ktorom budú do programu rokovania zaradené a o ktorých bodoch navrhnutého programu rokovania sa bude hlasovať.

1.7. Zápisnicu z rokovania zhromaždenia musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva,
 • miesto, dátum a čas konania zhromaždenia,
 • označenie či ide o riadne alebo mimoriadne zhromaždenie s programom rokovania,
 • meno predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov (ak boli určení)
 • prezenčnú listinu s priloženými splnomocneniami na zastupovanie

1.8. Obsah prípadného protestu člena spoločenstva, člena výboru spoločenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

1.9. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a vyhlásenia predložené zhromaždeniu na prerokovanie zhromaždením.

1.10. Výbor spoločenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice o rokovaní zhromaždenia do 7 (slovom: sedem) dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.

1.11. Ak sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje vyhotovenie notárskej zápisnice, výbor spoločenstva je povinný zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou.

1.12. Opis priebehu rokovania zhromaždenia.

1.13. Výsledky hlasovania členov spoločenstva.

1.14. Rozhodnutie zhromaždenia prijaté formou uznesenia.

1.15. Každý člen spoločenstva môže požiadať výbor spoločenstva o nahliadnutie do zápisnice zo zhromaždenia a výbor je povinný ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti.

1.16. Zápisnice o rokovaní zhromaždenia spolu s oznámením o konaní rokovania zhromaždenia alebo s pozvánkou na zhromaždenie a prezenčnú listinu spoločenstvo uschováva po celý čas jeho trvania. Za archiváciu je zodpovedný predseda výboru spoločenstva spolu s ostatnými členmi výboru. Pri zániku spoločenstva bez právneho nástupcu tieto výbor spoločenstva, alebo osoba zabezpečujúca likvidáciu spoločenstva, odovzdá príslušnému štátnemu archívu na archiváciu v súlade s platnou úpravou o archívnictve.

2. Výbor spoločenstva, okrem iných povinností pre spoločenstvo a jednotlivých členov spoločenstva vyplývajúcich z právnych predpisov a tejto Zmluvy vykonáva a zabezpečuje najmä:

2.1. vedenie spoločenstva a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

2.2. uznesenia valného zhromaždenia,

2.3. uzatvára zmluvu o výkone činnosti s odborným lesným hospodárom, po jeho predchádzajúcom prerokovaní a schválení dozornou radou,

2.4. uzatvára zmluvy o prenájme pozemkov a iné nájomné zmluvy.

2.5. zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím zhromaždenia,

2.6. zabezpečuje kontakt s členmi spoločenstva, zabezpečuje plnenie svojich povinností vyplývajúcich z osobitného zákona v súvislosti so zoznamom členov spoločenstva,

2.7. predkladá zhromaždeniu na schválenie, najmä:

 • návrh plánu hospodárenia a lesnej činnosti,
 • výročnú správu a správu o stave majetku spoločenstva
 • riadnu, mimoriadnu účtovnú závierku,
 • návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 • návrh na tvorbu fondov

2.8. poskytovať pomoc pri preukazovaní vlastníctva jednotlivých členov a ďalej odbornú a poradenskú službu vo veci hospodárenia v lesoch a iných činností.

3. Členovia výboru spoločenstva

3.1. Sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť zodpovedne v súlade so záujmami spoločenstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradením tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu, alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločenstva. Na náhradu škody členov výboru spoločenstva, ktorú spôsobili porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak ide o pracovnoprávny vzťah k spoločenstvu vzťahujú sa ustanovenia Zákonníka práce.

3.2. Rozhodnutie výboru spoločenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov výboru spoločenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.

3.3. Ak sa člen výboru spoločenstva vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí výbor prizvať do troch mesiacov na uprázdnené miesto nového člena výboru spoločenstva v zmysle poradia výsledkov volieb posledného zhromaždenia.

3.4. Zasadnutie výboru spoločenstva zvoláva a vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda spoločenstva. V pozvánke na zasadnutie výboru spoločenstva musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania výboru spoločenstva. Rokovania výboru spoločenstva sa zúčastňuje predseda dozornej rady s hlasom poradným.

3.5. Výbor spoločenstva je uznášania schopný, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie výboru spoločenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru spoločenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru spoločenstva.

3.6. Členovia výboru majú nárok na odmenu, ktorej výšku odsúhlasí na príslušný kalendárny rok zhromaždenie.

3.7. Predseda spoločenstva zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu a členom spoločenstva porušením svojich povinností a prekročením svojich oprávnení do výšky hodnoty jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo jeho spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti v čase vzniku škody. Členovia výboru spoločenstva zodpovedajú za spôsobenú škodu spoločenstvu a členom spoločenstva podľa miery zavinenia do výšky hodnoty svojho podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo jeho spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti v čase vzniku škody.

4. Hospodárenie spoločenstva

4.1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim:

a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
b) hospodári v lesoch (pestovná činnosť, ťažobná činnosť, všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov, ekologizácia krajiny, zachovanie ekosystémov, tvorba a ochrana životného prostredia, zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov).

4.2. Výbor je povinný hospodáriť podľa plánu hospodárenia a lesnej činnosti schválených zhromaždením pre príslušné ročné obdobie.

4.3. Spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor spoločenstva, ktorý zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom, ak to vyžaduje právny predpis.

4.4. Spoločenstvo vytvára sústavu informácií predpísanými právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.

4.5. Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond ak to určuje právny predpis alebo táto Zmluva.

4.6. Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu a za podmienok určených všeobecne platným predpisom s touto Zmluvou.

4.7. O použití rezervného fondu rozhoduje zhromaždenie na návrh výboru spoločenstva.

4.8. O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva.

4.9. Nevyplatené podiely z dôvodu nevysporiadania spoluvlastníctva v zmysle čl. II. Zmluvy o spoločenstve sa uložia na dobu 3 rokov od schváleného termínu pre vyplatenie podielov na účet cudzích prostriedkov. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia.

4.10. Pestovateľská činnosť, výsadba, ošetrovanie a ochrana lesných kultúr sa riadi podľa plánu starostlivosti o lesy.

4.11. Ťažobná činnosť- ťažba dreva sa riadi podľa plánu starostlivosti o lesy. Spracovanie a predaj drevnej hmoty získanej pri hospodárení v lesoch - výšku ceny produktov pri hospodárení v lesoch musí stanovovať výbor podľa možnosti čo najvýhodnejšie k cenám trhovým, predaj produktov pre podielnikov spoločenstva zabezpečovať v zmysle schválených predpisov

4.12. Hospodárska činnosť s iným nehnuteľným a hnuteľným majetkom spoločenstva sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

4.13. Pre kolobeh dokladov a finančných operácií vypracuje výbor osobitný predpis.
Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia patrí nakladanie s finančnými hodnotami spoločenstva nad sumu 1000,- EUR, vrátane nákupu a predaja vecí. Do hodnoty sa započítava hodnota:

 • príslušenstva vecí, s ktorými sa nakladá samostatne
 • súboru vecí, ak sa s vecami nenakladá samostatne
 • vecí rovnakého druhu, s ktorými sa nakladá v čiastkach v rozsahu kratšom ako 6 mesiacov
 • tovarov a služieb, ak spolu súvisia aj keď sa účtujú samostatne

5. Volebný poriadok

a) Za prípravu volieb zodpovedá výbor. Za riadny priebeh volieb zodpovedá zhromaždením zvolená trojčlenná volebná komisia. Volebná komisia zo svojich členov zvolí hlasovaním predsedu komisie. Kandidát na členstvo do orgánov spoločenstva nemôže byť členom volebnej komisie.

b) Kandidátom na funkciu v orgánoch spoločenstva môže byť, s výnimkou dozornej rady, len člen spoločenstva.

c) Výbor vypracuje hlasovacie lístky pre voľbu členov do orgánov spoločenstva a odovzdá ich pred hlasovaním volebnej komisii.

d) Kandidátne listiny musia byť zverejnené na informačnej tabuli spoločenstva a na internetovej stránke spoločenstva najmenej 25 dní pred konaním volieb.

e) Pred začiatkom hlasovania prevezme volebná komisia hlasovacie lístky od výboru a následne predseda volebnej komisie oznámi počet členov s hlasovacím právom.

f) Každý volič svojim podpisom vo voličskom zozname potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka s vyznačeným počtom hlasov v pravom hornom rohu spôsobom, ktorý neumožňuje dopisovať alebo upravovať číselný údaj o počte hlasov, ktoré mu patria podľa počtu podielov. Po prevzatí hlasovacieho lístka vykoná volič voľbu v mieste na tom určenom spôsobom, že zakrúžkuje poradové čísla kandidáta, ktorému dáva svoj hlas.

g) V prípade elektronického spôsobu hlasovania prostredníctvom terminálu bude hlas v prospech kandidáta označený spôsobom, ktorý je v súlade s možnosťami platnými pre elektronickú voľbu.

h) Označiť možno najviac toľko kandidátov, koľko má volený orgán členov. Hlasovací lístok je neplatný:

 • ak je na hlasovacom lístku zakrúžkovaných viac kandidátov, ako je stanovený počet členov orgánu, do ktorého sa volí
 • ak nie je označený žiaden kandidát.

Po uplynutí času stanoveného na konanie volieb volebná komisia odpečatí hlasovaciu urnu a spočíta hlasy bez prítomnosti iných osôb. Po spočítaní hlasov vyhotoví správu o výsledku volieb, ktorá obsahuje:

 • miesto, dátum a čas konania volieb
 • zloženie členov volebnej komisie
 • počet všetkých oprávnených voličov, počet zúčastnených voličov, počet vydaných hlasovacích lístkov, odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho platných a neplatných, počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi a mená zvolených kandidátov do orgánov spoločenstva.

j) Správu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. V prípade výhrady niektorého člena volebnej komisie je tento povinný uviesť písomné odôvodňujúce stanovisko, ktoré bude súčasťou protokolu o výsledku volieb a dokumentácie o konaní volieb. Volebná komisia protokol o výsledku volieb vyvesí na informačnej tabuli spoločenstva, internetovej stránke spoločenstva a požiada o zverejnenie na informačnej tabuli obecného úradu.

k) Členom orgánu spoločenstva a členom dozornej rady sa stane kandidát, ktorý získa vo voľbách najviac hlasov. Predsedu spoločenstva a predsedu dozornej rady si zvolia zvolení členovia výboru a dozornej rady v samostatnom hlasovaní.

l) Správa o výsledku volieb tvorí prílohu uznesenia zo zhromaždenia, ktoré sa na konaní volieb uznieslo.

m) Opravným prostriedkom správy o výsledku volieb kandidáta, ktorý má pochybnosť o správnom spočítaní hlasov je právo požiadať volebnú komisiu o preverenie sčítania hlasov a výsledkov volieb v lehote do 15 dní od ukončenia volieb.

n) Posledným opravným prostriedkom správy o výsledku volieb je všeobecný súd.

o) Dokumentácia spojená s konaním volieb, správa o výsledku volieb a hlasovacie lístky sa trvale archivujú v spoločenstve. V prípade elektronického spôsobu hlasovania prostredníctvom terminálu sa údaje o hlasovaní budú trvale archivovať vhodným spôsobom. Archiváciu zabezpečuje a dokumentáciu zapečatí volebná komisia.

6. Odmeňovanie členov orgánov spoločenstva

a) Náhrady a odmeny upravené v tomto článku sa poskytujú členom orgánov spoločenstva za výkon funkcie. Za náhrady sa považujú cestovné náhrady, náhrady za ubytovanie, náhrady stravného a iné náhrady, ktoré boli preukázateľne vynaložené pri výkone činnosti v postavení člena orgánu Spoločenstva. Za odmenu sa považuje plnenie poskytované členovi orgánu spoločenstva za zastupovanie spoločenstva voči tretím osobám v administratívnom, správnom konaní a v konaní pred súdom a účasť na zasadnutí orgánu spoločenstva.

b) Členovi orgánu spoločenstva, ktorý sa zúčastnil zasadnutia orgánu spoločenstva, alebo ktorý vykonal cestu za účelom plnenia úlohu určených rozhodnutím orgánu spoločenstva, patrí náhrada podľa odseku 1. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov sa poskytuje vo výške účelne a skutočne vynaložených nákladov.

c) Pri použití osobného motorového vozidla (s výnimkou vozidla spoločenstva) patrí oprávnenej osobe základná náhrada a náhrada za spotrebované pohonné látky v rozsahu a za podmienok stanovených osobitným predpisom v prípade, ak oprávnená osoba mala vopred písomný súhlas na použitie osobného motorového vozidla. V prípade člena výboru je požadovaný súhlas predsedu spoločenstva, v prípade člena dozornej rady súhlas predsedu dozornej rady a v prípade predsedu dozornej rady súhlas dozornej rady.

4.) Náhrada za ubytovanie sa poskytuje vo výške účelne a skutočne vynaložených nákladov a so súhlasom podľa odseku c). Náhrada stravného sa poskytuje v rozsahu a za podmienok stanovených osobitným právnym predpisom. Výbor môže v individuálnom prípade rozhodnúť o poskytovaní aj iných náhrad súvisiacich so zasadnutím výboru alebo dozornej rady spoločenstva.

7. Pokuty a sankcie

Za škodu, ktorú z úmyselného alebo nedbanlivého poškodzovania majetku spoločnosti zapríčiní fyzická alebo právnická osoba, má právo spoločnosť vymáhať si náhradu v zmysle legislatívnych predpisov.

Čl. XII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva bola schválená zhromaždením spoločenstva dňa 22.02.2014 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28.02.2014 a zároveň stráca platnosť Zmluva o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 20.1.1996.

2) Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Urbariát, pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou pomerom hlasov 136:148 dňa 22.2.2014 t. j. 91,89 % všetkých hlasov .

Táto zmluva má 13 strán

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

 • zoznam členov spoločenstva
 • prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia

V Slatinke nad Bebravou dňa 22.02.2014

Príloha č. 1

Preambula

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva:

Číslo listu vlastníctva
Čislo parcely
Výmera v m2
Druh pozemku

"C"
140

464/2 3,0056 les
464/4 44,8088 les
476/4 53,1478 les
513/4 17,7276 les

"E"
445

641/2 0,0012 TTP
641/4 0,1486 TTP
641/201 0,0704 TPP
641/203 0,1929 TTP

"C"
883

931 0,6906 iné plochy, ktoré naposkytujú trvalý úžitok
947 2,4991 iné plochy, ktoré naposkytujú trvalý úžitok
948 0,0751 pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
949 10,1686 iné plochy, ktoré naposkytujú trvalý úžitok
956 0,7587 pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
957 0,0953 lesná cesta, poľná cesta
958 1,7451 pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
959 10,1686 les
961 0,1107 les
962 2,9311 les
963 0,0184 pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
964 0,0294 les
965 0,3909 pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
966 0,0745 iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
967 0,9792 les
1048 0,5325 iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
Spolu lesná pôda
131,6002
Spolu trvalé trávne porasty
3,4013
Spolu ostatné plochy
4,0361
Celková výmera pozemkového spoločenstva
139,0376 ha

vedené pre katastrálne územie obce Slatinka nad Bebravou na Katastrálnom úrade v Trenčíne, Správe katastra Bánovce nad Bebravou, uvedení v zozname spoluvlastníkov (ktorý je súčasťou zmluvy)/ sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov: 148

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods. 1 a 2: 0

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 6: 0

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti: 148