Pozvánka

srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov pozemkov Urbariátu, Slatinka nad Bebravou ktoré sa uskutoční:


4. júla 2020 /Sobota/ o 14:00 hodine
v kultúrnom dome obce Slatinka nad Bebravou

Program:

  • Prezentácia účastníkov od 13,00 do 14,00 hod
  • Úvod a privítanie účastníkov zhromaždenia
  • Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti urbariátu PS za rok 2019
  • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
  • Správa dozornej rady za rok 2019
  • Plán činnosti na rok 2020
  • Diskusia
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

Zhromaždenie sa bude konať za sprísnených bezpečnostných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia na koronavírus COVID-19. Účastníci zhromaždenia sú povinní používať ochranné rúško.

Účasť na zhromaždení každého spoluvlastníka je povinná zo zákona. Žiadame Vás, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili, nakoľko sa bude schvaľovať výplata dividend. Vaša neúčasť môže ohroziť výplatu dividend a zhromaždenie by sa muselo opakovať. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia, vyplňte splnomocnenie (je na druhej strane pozvánky), aby Vás mohol zastupovať Váš zástupca. Zástupca sa musí preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť TU.