Urbariát, pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou

Urbariát, pozemkové spoločenstvo je spoločenstvo s právnou subjektivitou v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Slatinka nad Bebravou. Hlavnou náplňou spoločnosti je zabezpečovanie obhospodarovania lesných pozemkov vo vlastníctve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Hlavný dôraz je kladený na trvale udržateľný systém hospodárenia v súlade s platným plánom starostlivosti o les, spracovanie a predaj vyťaženej drevnej hmoty, ochrana životného prostredia, zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov.