Uznesenia

Uznesenie
z riadneho zhromaždenia konaného dňa 27.4.2019

 1. 1. Berie na vedomie:
 2. 1.1. Správu o činnosti Urbariátu za rok 2018
  1.2. Správu o finančnom hospodárení za rok 2018
  1.3. Správu dozornej rady za rok 2018
  1.4. Informáciu návrhovej a mandátovej komisie o stave prítomných členov na zhromaždení.

 3. 2. Schvaľuje:
 4. 2.1. Program zhromaždenia Urbariátu
  2.2. Za zapisovateľa /ku: Alojz Jakubček
  2.3. Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Monika Jakubčeková, Jakubčeková Mária, Ing. Marián Podpera
  2.4. Overovateľov zápisnice: Ďuriš Jozef, Hošek Ľubomír
  2.5. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2018
  2.6. Plán práce a rozpočet Urbariátu na rok 2019
  2.7. Aktualizáciu Zmluvy o založení spoločenstva na podmienky zákona č. 110/2018

 5. 3. Ukladá výboru:
 6. 3.1. Zistiť možnosti prevodu LV 445 zo stavu KN „E“ na stav „C“.
  3.2. Vyžiadať od PZ Baské notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do PR Ostrice.
  3.3. Pripraviť protinávrh zmluvy o minimalizácii škôd spôsobených zverou
  3.4. Vrátiť na účet PZ Baské platby za nájom pozemkov na výkon práva poľovníctva za rok 2018 a 2019.
  3.5. Novú Zmluvu o založení spoločenstva na podmienky zákona č. 110/201/ Z. z. zverejniť na webovej stránke a ak o ňu požiadajú členovia spoločenstva, výbor ju poskytne v písomnej podobe.


  Overil: – za návrhovú komisiu