Uznesenia

Uznesenie
zo zhromaždenia Lesnej spoločnosti Ostrice, pozemkového spoločenstva, Slatinka nad Bebravou, konaného dňa 29.04.2017 v KD Slatinka nad Bebravou.

  Zhromaždenie vlastníkov pozemkov spoločných nehnuteľností:

  A) Berie na vedomie:
  1) Správu o činnosti a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2016
  2) Správu dozornej rady o činnosti a vykonanýcj kontrolách za rok 2016
  3) Informáciu návrhovej a mandátovej komisie a volebnej komisie o stave prítomných členov na zhromaždení

  B) Schvaľuje:
  1) Zmenu programu schôdze zhromaždenia LS Ostrice PS
  2) Zapisovateľ: Ing. Tomáš Sirotny
  3) Overovatelia zápisnice: Jozef Ďuriš, ĽUbomír Hošek
  4) Mandátovú komisiu v zložení: predseda - Ing. Miloš Švec, členovia - Alojz Jakubček, Jakubček Ján
  5) Návrhovú komisiu v zložení: František Dušák, Lančaričová Mária, Jozef križan
  6) Volebnú komisiu: Ing. Miloš Švec, Monika Jakubčeková, Branislav Makyš
  7) Odpredaj palivového dreva z ťažby pre vlastníkov 38€/m3 na odbernom mieste - podľa záujmu
  8) Ročnú účtovnú uzávierku roku 2016
  9) Plán činnosti na rok 2017
  10) Výplatu podielov na zisku vo výške 76,00€ na podiel.
  11) Poverenie nového výboru Ls Ostrice na konzultáciu s poľovnou spoločnosťou Baske
  12) Voľbu výboru a dozornej rady Lesnej spoločnosti Ostrice
  13) Voľbu výboru a dozornej rady Lesnej spoločnosti Ostrice v prílohe volebná listina
  14) Vrátenie podielu p. Kasalovej späť na seba a poverenie výboru na odkúpenie podielov od vlastníkov, ktorí sa svojich podielov vydajú alebo ich budú predávať.sOstrice na podielnikov
  15) Nového Zapisovateľa Martina Vörösa
  16) Zmena zmluvy LS Ostrice z 7 členov na 5 Členov

  C) Ukladá výboru LS Ostrice PS: