História

Lesná spoločnosť Slatinka nad Bebravou vznikla kúpou lesného pozemku od grófa Mikuláša Zaya, na základe ktorej súd povolil uznesením č 1085/39 vpis v pozemkovej knihe katastrálneho územia obce Slatinka nad Bebravou v pozemnoknižnom hárku č. 2.

Podľa kúpnopredajnej zmluvy danej v Slatine nad Bebravou dňa 20. februára 1939 Ministerstvom hospodárstva štátu Slovenského dňa 29. marca 1939 pod č. 54414/39-XI./D schválenej okresným súdom ako sirotskou vrchnosťou v Bánovciach nad Bebravou pod č. P.43/23/1756 schválenej a ku tejto pripojeného a vyhotoveného a katastrálnym merníckym úradom v Prievidzi dňa 31. marca 1939 pod č. 1085/39 schváleného geometrického plánu zaznamenáva sa rozkusovanie pozemku v pkn. hárku č. 2 pod A. r. č. 15. parc. číslo 393 na mene Mikuláša Zay pod č. B. vedeného nasledovne:

- novým parc. číslom 393/1 označený pozemok vo výmere 559 ha 62 a 82 m2
- novým parc. číslom 393/2 označený pozemok vo výmere 82 ha 86 a 68 m2

a zaznačuje sa v prospech doterajšieho majiteľa a odpisuje sa pozemok parc. číslo 393/2 do novozriadeného pozemnoknižného hárku č. 159.

Vkladá sa právo vlastníctva na parc. č. 393/2 s poznamenaním, že pre ďalšie dispozície, menovite pre ďalšie scudzenie, prepachtovanie, zaťaženie, exekúciu, dražbu a právo výkupu platí ustanovenie zákona zo dňa 27. mája 1931 č. 93 Zb. z. a n., a že vlastníci ponechajú pozemky potrebné pre účely verejné alebo štátne za cenu nadobúdaciu resp. za cenu obecnú, ak bude táto nižšia ako cena nadobudovania titulom kúpy v prospech 72 spoluvlastníkov.

Rozhodnutím odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Rady ONV v Bánovciach nad Bebravou č. Pôd-3770/58 zo dňa 21.07.1958 bol les pod názvom „Kern a spol.“ odovzdaný Krajskej správe lesov v Nitre za náhradu v dreve po dobu 10 rokov vo výške 20 % z ročnej ťažby dreva predpísanej platným hospodárskym plánom t. j. v množstve 53,2 plm ročne. Celková doba a výška náhrady v palivovom dreve bola určená podľa § 5 zák. SNR č. 2/1958 Zb. SNR, podľa § 2 nariadenia Zboru povereníkov č. 3/1958 Zb. SNR a podrobnejších predpisov Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 44/1958 Ú. v. Zápisnicu z odovzdania zo dňa 24. júla 1958 podpísali Štefan Beňo a Július Mišák. Hájenie tohto lesa vykonával lesný hájnik Štefan Košík za odmenu 700,- Kčs + 4 prm palivového dreva.

V roku 1991 na základe zákona č. 219/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení jeho zmien a doplnkov, začali sa bývalí členovia spoločnosti a oprávnené osoby zaujímať o navrátenie majetku lesných pozemkov v rámci reštitúcie. Dňa 16.12.1991 bola na Ministerstvo vnútra SR zaslaná žiadosť o registráciu Lesnej spoločnosti prípravným výborom. Prípravný výbor pracoval v tomto zložení: Alojz Jakubček, st. – predseda, Kern Štefan – podpredseda, členovia: Ján Hloža st., Ivan Košík, Miroslav Mišák st. Dňa 19.2.1992 prípravný výbor splnomocnil Ing. Jozefa Makyša zastupovaním v zmysle § 37 zák. č. 330/91 Zb. a zákona č. 229/91 Zb. v plnom rozsahu. Stanovy spoločnosti pripravoval Ing. Jozef Makyš, ktorý taktiež požiadal dňa 7.5.1992 o pridelenie identifikačného čísla. Dňa 30.1.1992 boli Ministerstvom vnútra SR zaregistrované Stanovy Lesnej spoločnosti Ostrice Slatinka nad Bebravou pod č. VVS/1-900/90-4807 podľa zákona č. 83/1990 Zb. ako právnická osoba.

Dňa 18.4.1993 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti urbárnikov, spoločnosti Ostríc a súkromných majiteľov lesov, kde sa rozhodlo o prevzatí majetku od Západoslovenských lesov š. p., Odštepný lesný závod Bánovce nad Bebravou. Komisionálne jednanie bolo zvolané na utorok 31.8.1993, kde sa dohodlo o vydaní pozemkov po predložení potrebných dokladov.

Rozhodnutím Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou č. Práv.-40/1996 zo dňa 17.apríla 1996 bola Lesná spoločnosť Ostrice, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou zapísaná do registra pozemkových spoločenstiev.