Pozvánka

srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov pozemkov Lesnej spoločnosti Ostrice, pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou, ktoré sa uskutoční


11.07.2020 /Sobota/ o 14:00 hodine
v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou

  • Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 13,00 do 14,00 hod.
  • Úvod a privítanie účastníkov zhromaždenia
  • Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti LS Ostrice za rok 2019
  • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
  • Správa dozornej rady za rok 2019
  • Plán činnosti na rok 2020
  • Diskusia
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

Zhromaždenie sa bude konať za sprísnených bezpečnostných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia na koronavírus COVID-19. Účastníci zhromaždenia sú povinní používať ochranné rúško.

Predseda Lesnej spoločnosti vyzýva všetkých členov, aby sa zhromaždenia zúčastnili. Zhromaždenie sa musí konať každý rok. Po prijatí nového zákona o pozemkových spoločenstvách hrozí za nevykonanie zhromaždenia finančná pokuta, ktorú budú znášať všetci členovia spoločenstva. V prípade, že sa nemôžete v uvedenom termíne zhromaždenia zúčastniť, žiadam Vás o poverenie zastupovať Vás iným rodinným príslušníkom alebo členom spoločenstva.

.