Uznesenia

Uznesenie
z valného zhromaždenia konaného dňa 13.5.2017

Zhromaždenie vlastníkov pozemkov spoločných nehnuteľností:

 1. 1. Berie na vedomie:
 2. 1.1. Správu o činnosti Urbariátu za rok 2016
  1.2. Správu o finančnom hospodárení za rok 2016
  1.3. Správu dozornej rady za rok 2016
  1.4. Informáciu návrhovej a mandátovej komisie o stave prítomných členov na zhromaždení.

 3. 2. Schvaľuje:
 4. 2.1. Program zhromaždenia Urbariátu
  2.2. Za predsedajúceho VZ: Pavel Kern
  2.3. Za zapisovateľku: Teréziu Jakubčekovú
  2.4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Hložová Anna, Jakubčeková Mária, Fidriková Františka
  2.5. Návrhovú komisiu: Hloža Jozef, Jakubček Ján, st., Ing. Marián Podpera
  2.6. Volebnú komisiu: Mgr. Fodrek Alojz, Mgr. Anna Červená, Dušák František
  2.7. Overovateľov zápisnice a uznesenia: Ďuriš Jozef, Hošek Ľubomír
  2.8. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2016
  2.9. Plán Urbariátu na rok 2017
  2.10. Výsledky volieb do výboru Urbariátu a výboru dozornej rady

 5. 3. Ukladá výboru:
 6. 3.1. Dvaja štatutári Urbariátu si vybavia elektronický občiansky preukaz a tento si aktivujú do 31.3.2018.
  3.2. Vyžiadať od PZ Baské notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľov. pozemkov začlenených do PR Ostrice, pripraviť protinávrh „Zmluvy o minimalizácii škôd tak, aby bola vyvážená a zabezpečovala práva Urbariátu a nie len výhody PZ Baské. Podpisom konečného znenia zmluvy je poverený výbor Urbariátu


  Overil: predseda návrhovej komisie