Pozvánka

srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov pozemkov Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou ktoré sa uskutoční:


14. marca 2020 /Sobota/ o 14:00 hodine
v kultúrnom dome obce Slatinka nad Bebravou

Program:

  • Prezentácia účastníkov od 13,00 do 14,00 hod
  • Úvod a privítanie účastníkov
  • Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti urbariátu PS za rok 2019
  • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
  • Správa dozornej rady
  • Plán činnosti na rok 2020
  • Diskusia
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

Účasť na zhromaždení každého spoluvlastníka je povinná zo zákona. Žiadame Vás, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili, nakoľko sa bude schvaľovať výplata dividend. Vaša neúčasť môže ohroziť výplatu dividend a zhromaždenie by sa muselo opakovať. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia, vyplňte splnomocnenie (je na druhej strane pozvánky), aby Vás mohol zastupovať Váš zástupca. Zástupca sa musí preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť TU.