ZRUŠENIE ZHROMAŽDENIA

Výbor Urbariátu a Lesnej spoločnosti Ostrice, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou oznamuje, že zhromaždenie Urbariátu, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14.3.2020 a zhromaždenie Lesnej spoločnosti Ostrice plánované na 28.3.2020 sa r u š í : Výbor Urbariátu a Lesnej spoločnosti Ostrice PS na svojom zasadnutí dňa 7.3.2020 rozhodol o zrušení zhromaždenia vlastníkov pozemkov z dôvodu zamedzenia šírenia nebezpečnej nákazy koronavírusom COVID-19. Rozhodli sme sa tak na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR o obmedzení účasti na miestach s väčšou koncentráciou ľudí. O konaní nového zhromaždenia bude výbor svojich členov informovať riadnou pozvánkou až po zániku podmienok na šírenie nebezpečnej nákazy.

Pozvánka

srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov pozemkov Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou ktoré sa uskutoční:


14. marca 2020 /Sobota/ o 14:00 hodine
v kultúrnom dome obce Slatinka nad Bebravou

Program:

  • Prezentácia účastníkov od 13,00 do 14,00 hod
  • Úvod a privítanie účastníkov
  • Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti urbariátu PS za rok 2019
  • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
  • Správa dozornej rady
  • Plán činnosti na rok 2020
  • Diskusia
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

Účasť na zhromaždení každého spoluvlastníka je povinná zo zákona. Žiadame Vás, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili, nakoľko sa bude schvaľovať výplata dividend. Vaša neúčasť môže ohroziť výplatu dividend a zhromaždenie by sa muselo opakovať. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia, vyplňte splnomocnenie (je na druhej strane pozvánky), aby Vás mohol zastupovať Váš zástupca. Zástupca sa musí preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť TU.