Pozvánka

srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov pozemkov Lesnej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou, ktoré sa uskutoční


13.04.2019 /Sobota/ o 14:00 hodine
v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou

 • Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 13,00 do 14,00 hod.
 • Úvod a privítanie účastníkov
 • Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
 • Správa o činnosti LS Ostrice za rok 2018
 • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a odsúhlasenie vyplatenia podielov na zisku
 • Správa dozornej rady
 • Plán činnosti na rok 2019
 • Návrh zmluvy o založení pozemkového spoločenstva v súlade so zákonom č. 110/2018
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

Predseda Lesnej spoločnosti vyzýva všetkých členov, aby sa zhromaždenia zúčastnili. Zhromaždenie sa musí konať každý rok. Po prijatí nového zákona o pozemkových spoločenstvách hrozí za nevykonanie zhromaždenia finančná pokuta, ktorú budú znášať všetci členovia spoločenstva. V prípade, že sa nemôžete v uvedenom termíne zhromaždenia zúčastniť, žiadam Vás o poverenie zastupovať Vás iným rodinným príslušníkom alebo členom spoločenstva.

.