ZRUŠENIE ZHROMAŽDENIA

Výbor Urbariátu a Lesnej spoločnosti Ostrice, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou oznamuje, že zhromaždenie Urbariátu, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14.3.2020 a zhromaždenie Lesnej spoločnosti Ostrice plánované na 28.3.2020 sa r u š í : Výbor Urbariátu a Lesnej spoločnosti Ostrice PS na svojom zasadnutí dňa 7.3.2020 rozhodol o zrušení zhromaždenia vlastníkov pozemkov z dôvodu zamedzenia šírenia nebezpečnej nákazy koronavírusom COVID-19. Rozhodli sme sa tak na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR o obmedzení účasti na miestach s väčšou koncentráciou ľudí. O konaní nového zhromaždenia bude výbor svojich členov informovať riadnou pozvánkou až po zániku podmienok na šírenie nebezpečnej nákazy.

Pozvánka

srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov pozemkov Lesnej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou, ktoré sa uskutoční


28.03.2020 /Sobota/ o 14:00 hodine
v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou

  • Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 13,00 do 14,00 hod.
  • Úvod a privítanie účastníkov
  • Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti LS Ostrice za rok 2019
  • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
  • Správa dozornej rady
  • Plán činnosti na rok 2020
  • Diskusia
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

Predseda Lesnej spoločnosti vyzýva všetkých členov, aby sa zhromaždenia zúčastnili. Zhromaždenie sa musí konať každý rok. Po prijatí nového zákona o pozemkových spoločenstvách hrozí za nevykonanie zhromaždenia finančná pokuta, ktorú budú znášať všetci členovia spoločenstva. V prípade, že sa nemôžete v uvedenom termíne zhromaždenia zúčastniť, žiadam Vás o poverenie zastupovať Vás iným rodinným príslušníkom alebo členom spoločenstva.

.